Caura camutsch da Beni Cathomas

Buc camutsch da Beni Cathomas

Buc camutsch da Robert Candinas

Tschierv da Noldi Giger

Foto da Roland Tschuor